Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equipament de separació cel·lular per citometria d’espectre complert, amb una configuració que es…

Identificador

13739750

Objeto del concurso

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equipament de separació cel·lular per citometria d’espectre complert, amb una configuració que es detallarà als plecs tècnics. Aquest equipament s’instal·larà als Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB). Forma part també de l’objecte del contracte un curs de formació pràctica completa per al personal designat per la UB, que es durà a terme a les instal·lacions dels CCiTUB, i en el lloc d’instal·lació de l’equipament, segons es recull a la clàusula 7a del plec de prescripcions tècniques. Aquest contracte està finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, establert pel reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació de després de la crisi de la COVID.19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de Febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència REFERENCIA: EQC2021- 007393-P ORGANISME: UNIVERSITAT DE BARCELONA ENTITAT: CENTRES CIENTIFICS I TECNOLÒGICS CIF: Q0818001J REPRESENTANT LEGAL: Jordi Garcia Fernandez SOLICITANT: Juan Francisco Sagüesa Ferrer TITOL SOLICITUD: Sistema de citometría de flujo espectral: analizador y separador celular de espectro completo (SPECTRACIT)

Fecha límite
14 - 12 - 2023
Importe
595.000,00 €
ID concurso
13739750
Expediente
2022/41
Actualizado
24 - 11 - 2023, 11:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Universitat de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV