Redacció dels projectes de llicència ambiental o de la documentació tècnica per a la comunicació ambiental, segons s’escaigui, de diferents…

Identificador

14991650

Objeto del concurso

Redacció dels projectes de llicència ambiental o de la documentació tècnica per a la comunicació ambiental, segons s’escaigui, de diferents edificis de la Universitat de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent, la llei 20/2009 del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, i d’acord amb el que es descriu en el plec de prescripcions tècniques. La prestació dels serveis, de caràcter intel·lectual d’acord a la disposició addicional 41 de la LCSP, es desenvoluparà en diferents fases

Fecha límite
25 - 06 - 2024
Importe
433.500,00 €
ID concurso
14991650
Expediente
2024/5
Actualizado
24 - 05 - 2024, 17:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Universitat de Barcelona
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV