L’objecte del present Plec és la contractació mitjançant concessió de serveis de la gestió i la prestació dels serveis educatius…

Identificador

12797974

Objeto del concurso

L’objecte del present Plec és la contractació mitjançant concessió de serveis de la gestió i la prestació dels serveis educatius propis d’educació infantil de primer cicle a infants d’entre les setze setmanes fins a 3 anys a l’escola Bressol Sagrada Família de titularitat municipal situada al passatge Joan Barber s/n. del municipi. L’àmbit de la concessió tant en l’ordre funcional com territorial es troba descrit en el plec de prescripcions tècniques particulars. La concessió d’aquest servei inclou la gestió dels següents serveis, els quals es descriuen en el plec de clàusules tècniques: – Gestió servei d’escolarització. – Gestió del servei d’acollida i permanències en els termes i condicions estipulats al plec de clàusules tècniques. – Gestió del servei de manteniment i neteja. -Gestió del servei de menjador. -Gestió de projectes, espais i/o activitats d’atenció a la família. La necessitat de dur a terme aquesta contractació es justifica perquè l’ Ajuntament no disposa dels mitjans propis adequats ni suficients per prestar els serveis que constitueixen l’objecte del contracte. La classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) es correspon amb la classe 8510 Educació Preprimària i el codi CPV del Vocabulari Comú de Contractes Públics és el 80110000-8 Serveis d’Ensenyança Preescolar. Als efectes del que disposa l’article 28.1 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats administratives, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment, la seva divisió en lots i dels criteris de valoració de les ofertes establerts estan acreditats en l’expedient de contractació de referència. Consta a l’expedient l’estudi de viabilitat econòmica que tindrà caràcter vinculant en cas de inviabilitat del projecte i que haurà de publicar-se al perfil del contractant.

Fecha límite
14 - 06 - 2023
Importe
418.498,84 €
ID concurso
12797974
Expediente
EXP_317/2023
Actualizado
24 - 05 - 2023, 13:02
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
22
Órgano de Contratación
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV