Els serveis objecte del contracte tenen com a finalitat primordial, la consecució dels següents objectius: – Mantenir en perfecte estat…

Identificador

13089342

Objeto del concurso

Els serveis objecte del contracte tenen com a finalitat primordial, la consecució dels següents objectius: – Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservació les instal·lacions generals dels centres de treball de l’ACA. – Garantir la permanent disponibilitat de les prestacions i funcions pròpies dels equips i elements a conservar. – Assegurar el funcionament continu, eficaç i eficient d’aquests, i garantir que les eventuals aturades per avaries es redueixin al mínim tècnicament imprescindible. – Aconseguir un elevat grau de fiabilitat, seguretat i robustesa, evitant que es produeixin avaries que puguin afectar al normal desenvolupament de les activitats dels edificis. – Disposar d’un pla d’acció integral que permeti, amb una correcta explotació, conducció, i manteniment, una adequada gestió energètica encaminada a objectius d’estalvi i eficiència energètica incorporant mesures específiques. – Mantenir actualitzada la gestió informatitzada dels serveis. – Mantenir actualitzat l’arxiu documental, esquemes, plànols, memòries, i tota la documentació tècnica de les instal·lacions associades al servei. – Donar cobertura al manteniment correctiu i altres intervencions. – La gestió energètica dels centres de treball.

Fecha límite
26 - 09 - 2023
Importe
1.087.296,92 €
ID concurso
13089342
Expediente
CTN2300300
Actualizado
24 - 08 - 2023, 13:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV