El contracte tindrà com a objecte la concessió del servei educatiu de menjador dels centres de la comarca del Bages…

Identificador

12705950

Objeto del concurso

El contracte tindrà com a objecte la concessió del servei educatiu de menjador dels centres de la comarca del Bages que s’han acollit a la gestió del Consell Comarcal d’acord amb en el plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant PPT). Aquest servei és de competència del Consell Comarcal, d’acord amb el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Bages relatiu a la delegació de competències quan a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador pel que fa als centres d’educació infantil i primària, i en el qual la contraprestació a favor d’aquell consisteix, o bé únicament en el dret a explotar unes determinades instal·lacions d’acord amb el PPT, acompanyat de percebre una tarifa, en els termes que assenyala aquest plec.

Fecha límite
07 - 06 - 2023
Importe
3.427.903,08 €
ID concurso
12705950
Expediente
CCS 1/2023
Actualizado
09 - 05 - 2023, 13:05
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
22
Órgano de Contratación
Consell Comarcal del Bages
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV