Contracte reservat, relatiu a serveis de jardineria, manteniment, conservació i d’acondicionament– arranjament físic d’espais, zones d’ús/servei general i xarxes viàries…

Identificador

13348539

Objeto del concurso

Contracte reservat, relatiu a serveis de jardineria, manteniment, conservació i d’acondicionament– arranjament físic d’espais, zones d’ús/servei general i xarxes viàries de titularitat pública consistents en: – Treballs de jardineria a l’arbrat urbà i espais públics amb plantes i/o d’altra vegetació diversa – que inclouran en tot cas: plantació, poda, esporga, desbrossament, regadiu, tractament herbicida-fitosanitari, recollida branques, retallada de gespes, tractament d’arbustos, condicionament desaigües i qualsevol altra tasca procedent per a la correcta atenció i cura de l’arbrat/vegetació/zones verdes del municipi. – Treballs de neteja -recollida de deixalles i brutícia que per activitats diverses s’hi trobin a espais, zones d’ ús/servei general i xarxes viàries públiques del municipi. – Desenvolupament treballs de manteniment, conservació i d’acondicionament-arranjament físic d’espais/zones/xarxes viàries. – Treballs de suport puntual a la brigada municipal. – Aportació d’equips, maquinàries i estris tècnics adients a les tasques pròpies dels treballs.

Fecha límite
11 - 10 - 2023
Importe
255.514,44 €
ID concurso
13348539
Expediente
C1742023249-764/2023
Actualizado
12 - 09 - 2023, 14:00
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Servicios
Órgano de Contratación
Ajuntament d'Òdena
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV