|

Contractació mixta del subministrament de diversos components mecànics elèctrics de dues escales mecàniques exteriors instal·lades a la Plaça Josep Badia,…

Identificador

14984767

Objeto del concurso

Contractació mixta del subministrament de diversos components mecànics elèctrics de dues escales mecàniques exteriors instal·lades a la Plaça Josep Badia, situada a l’entorn de l’estació de ferrocarril del municipi de Barberà del Vallès, i els serveis de substitució d’aquests que, junt amb la seva codificació, figuren a l’apartat A) del quadre de característiques annex (annex 1). A la licitació i execució del contracte regiran, a més de la normativa legal aplicable, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques (annex 2).

Fecha límite
25 - 06 - 2024
Importe
247.933,68 €
ID concurso
14984767
Expediente
N777230032
Actualizado
23 - 05 - 2024, 14:21
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Suministros
Órgano de Contratación
Ajuntament de Barberà del Vallès
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV