Constitueix l’objecte del contracte l’execució de l’obra de rehabilitació de la façana del centre cultural La Marineta, de conformitat amb…

Identificador

12763360

Objeto del concurso

Constitueix l’objecte del contracte l’execució de l’obra de rehabilitació de la façana del centre cultural La Marineta, de conformitat amb la memòria valorada de la rehabilitació de la façana del centre cultural La Marineta, redactat pels serveis municipals i aprovada definitivament per la Regidoria de Coordinació de l’Àrea de Governança, Territori i Acció Climàtica en data 13 de juny de 2022 amb mesures de contractació sostenible d’acord amb els articles 145 i 202 de la LCSP). Es promouen els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): objectiu 7: energia assequible i no contaminant. L’obra preveu actuacions a les façanes que milloren l’eficiència energètica de l’edifici, objectiu 11: ciutats i comunicats sostenibles. L’objectiu inclou com a meta salvaguardar el patrimoni cultural: la Marineta està inclosa al catàleg de béns històrics, arquitectònics i naturals protegits de Mollet del Vallès com a bé immoble catalogat d’interès local (BCIL) amb un grau de protecció B a les normes de planejament urbanístic de Mollet del Vallés. L’obra a dur a terme inclou els treballs necessaris per a garantir la conservació dels esgrafiats de la façana que es troben molt deteriorats i objectiu 12: producció i consum responsable: el projecte preveu el trasllat de tots els residus procedents d’aquesta obra un centre de selecció i transferència pel seu reciclatge i reutilització.

Fecha límite
05 - 06 - 2023
Importe
57.976,05 €
ID concurso
12763360
Expediente
COOB/23001
Actualizado
18 - 05 - 2023, 15:34
Fuente
Licitaciones publicadas en la Plataforma mediante mecanismos de agregación, excluyendo los contratos menores.
Tipo de Contrato
Obras
Órgano de Contratación
Ajuntament de Mollet del Vallès
Enlace
Enlace
Área geográfica
Código CPV